Regulamin

 

Regulamin

korzystania z serwisu olejeswiata.pl

wersja 1.1

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego olejeswiata.pl i jego zasobów, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników serwisu,
 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
 3. a)   Regulaminie – rozumie się przez to regulamin serwisu internetowego olejeswiata.pl,
 4. b) serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy znajdujący się pod domeną olejeswiata.pl, umożliwiający zapoznanie się użytkownikom Internetu z umieszczonymi w nim przepisami kulinarnymi jak również umożliwiający wymianę opinii i informacji pomiędzy użytkownikami,
 5. c)   Materiałach – rozumie się przez to zawartość serwisu, w szczególności artykuły, felietony, wiadomości, wpisy, komentarze, zdjęcia, filmy wideo, opublikowane przez zespół redakcyjny,
 6. d) Administratorze serwisu – rozumie się przez to Oleofarm sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Mokronoska 8, 52 – 407 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000475366;
 7. e)   Administratorze danych – rozumie się przez to Administratora serwisu;
 8. f)   Użytkownik – rozumie się przez to każdego, kto poprzez połącznie z siecią Internet i przeglądarkę internetową wyświetla treść serwisu na ekranie komputera i/lub urządzenia przenośnego, nawiguje po nich i zapoznaje z nimi;
 • 2. Korzystanie z serwisu
 1. W ramach serwisu Użytkownik może w szczególności:
 2. a)   zapoznawać się z Materiałami w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi posługuje się Użytkownik;
 3. b)   korzystać z konsultacji dietetycznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie;
 4. Administrator serwisu decyduje o treściach i funkcjonalnościach, dostępnych za pośrednictwem formularzy elektronicznych.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
 6. Za sprzeczne z postanowieniami Regulaminu uważa się w szczególności:
 7. a)   podejmowanie działań utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego treści;
 8. b) rozpowszechnianie w Serwisie treści sprzecznych z obowiązującym przepisami prawa, treści wulgarnych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób lub nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku,
 9. c)   rozpowszechnianie treści propagujących używanie narkotyków, propagujących nadmierne spożycie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe teleadresowe lub adresy mailowe;
 10. d) podejmowanie czynności nakłaniających do popełnienia przestępstwa lub posiadających znamiona popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, zwyczaje oraz godzących w dobre imię serwisu, jego właściciela, administratora oraz innych osób,
 11. e)   podejmowanie w Serwisie działań polegających na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu do publikowania niezamówionej informacji handlowej, prowadzenia działalności komercyjnej nieuzgodnionej z Administratorem serwisu, reklamowej i promocyjnej, rozpowszechniania jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody właściciela lub administratora serwisu.
 12. Administrator serwisu nie przeprowadza kontroli zgodności z Regulaminem dokonywanych przez użytkowników czynności.
 13. Otrzymanie urzędowego zawiadomienia lub powzięcie uwiarygodnionej informacji przez Administratora serwisu o działaniach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu skutkuje uniemożliwieniem użytkownikowi dokonującemu naruszeń dostępu do treści Serwisu.
 14. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dokonywane przez niego czynności w Serwisie następują zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek dóbr osobistych lub praw osób trzecich w związku z czynnościami podejmowanymi w Serwisie. W takiej sytuacji, Użytkownika obciąża pełna zapłata odszkodowania i zadośćuczynienia, których żądać mogą te osoby, lub zapłata opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w Serwisie utworów w sytuacji, w której takie opłaty będą należne.
 16. Każdy ma prawo do złożenia skargi na osobę lub treść opublikowaną w serwisie, która jego zdaniem narusza Regulamin, obowiązujące prawo lub normy współżycia społecznego. Skargi należy składać na adres poczty elektronicznej: olejeswiata@oleofarm.com. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do rozpoznania otrzymanej skargi w terminie 14-dniowym.
 • 3. Prawa autorskie i polityka prywatności
 1. Materiały zawarte w Serwisie, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 2. Jakiekolwiek przetwarzanie treści przez osoby inne niż Administrator serwisu ponad dozwolone funkcjonalnościami Serwisu możliwe jest jedynie po uprzedniej, pisemnej zgodzie wyrażonej przez Administratora serwisu.
 • 4. Odpowiedzialność Administratora serwisu
 1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z korzystania z serwisu, jego funkcjonalności lub opublikowanych treści. Jednocześnie Administrator serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby treść zamieszczona przez zespół redakcyjny była najwyższej jakości.
 2. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość występowania błędów technicznych i redakcyjnych w Serwisie.
 3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Serwisie lub opublikowanej przez zespół redakcyjny treści w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.
 4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść oświadczeń złożonych przez Użytkowników w zakresie dotyczącym korzystania z Serwisu.
 5. Serwis zawiera odniesienia do stron zewnętrznych, nienależących do Administratora serwisu.
 6. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zamknięcia serwisu bez uprzedniego powiadomienia.
 • 5. Polityka prywatności
 1. Administrator serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności zawiera odrębny dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie www.olejeswiata.pl/polityka-cookies.
 • 6. Dane osobowe
 1. W przypadku korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do skorzystania z określonej funkcjonalności Serwisu.
 2. Przetwarzanie przez Administratora serwisu danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator serwisu.
 4. Administrator serwisu przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu obsługi serwisu i w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z niego. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Administratora serwisu na adres: Oleofarm sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Mokronoska 8, 52 – 407 Wrocław) lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: olejeswiata@oleofarm.com.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2014 r.
 2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianach na stronie www.olejeswiata.pl/regulamin. Jednocześnie, Użytkownik, który dokonał akceptacji Regulaminu zostanie poproszony o oświadczenie o zaakceptowaniu zmian. Brak akceptacji powoduje zawieszenie w możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych Użytkownikowi, z zachowaniem praw nabytych do tej chwili po obu stronach. Dodanie nowych funkcjonalności w Serwisie nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Potencjalna zmiana Administratora serwisu bądź właściciela nie będzie miała wpływu na prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, zaś ewentualne zmiany treści Regulaminu związane mogą być z dostosowaniem Regulaminu do prawa obowiązującego w kraju. W szczególności Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje (bez konieczności dodatkowej akceptacji zmian) potencjalną zmianę Regulaminu dostosowującą jego treść do obowiązujących lub zmienionych w przyszłości przez ustawodawcę przepisów polskiego prawa.
 4. Wszelkie roszczenia względem Administratora serwisu podlegają obowiązującemu w kraju właściciela prawu.